Image

Informacje prawne

Polityka prywatności

Do kwestii ochrony danych oraz poufności przykładamy bardzo dużą wagę, stosując się do obowiązujących w tym zakresie przepisów krajowych i europejskich. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o sposobie, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane, w tym w szczególności o tym, jakiego rodzaju informacje i dane osobowe przechowujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Do niektórych ofert i usług dostępnych za pośrednictwem naszej witryny internetowej mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych. Rzeczone postanowienia zostaną Państwu przekazane w ramach takiej oferty lub usługi i będą nadrzędne wobec postanowień zamieszczonych poniżej.

1.     Organ odpowiedzialny

Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych, organem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest spółka 8in1 Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle, Germany
/Niemcy.

2.     Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1.      Dane osobowe

Dane osobowe definiuje się jako określone dane dotyczące sytuacji osobistej lub materialnej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Definicją tą objęte są w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres, data urodzenia, a także rozmaite dane inwentaryzacyjne podawane w ramach dokonywanych przez Internet czynności związanych z zamawianiem, rejestracją, tworzeniem konta klienta lub przesłaniem zapytania w formularzu kontaktowym (dalej zwane „Danymi”).

Dane statystyczne, które gromadzimy ze względów technicznych podczas odwiedzin w naszej witrynie i których nie można bezpośrednio powiązać z osobą użytkownika, nie są przedmiotem niniejszych przepisów. Dane statystyczne tego rodzaju obejmują informacje na temat liczby odwiedzin w naszej witrynie internetowej, czasu spędzonego na przeglądaniu takiej witryny, poszczególnych stron, jakie zostały otwarte, przeglądarki, adresu IP, a także parametrów oprogramowania i sprzętu. Gromadzenie i przetwarzanie tych informacji będzie odbywać się anonimowo w celu uzyskania wiedzy o sposobie wykorzystywania naszej witryny internetowej, co umożliwi nam jej dalszą optymalizację.

2.2.      Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych użytkownika

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej witryny internetowej bez wprowadzania jakichkolwiek Danych. W zakresie, w jakim nasze witryny gromadzą jakiekolwiek Dane, będzie się to odbywać w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności.

Wszelkie Dane gromadzone i przetwarzane w ramach relacji biznesowych z użytkownikiem będą wykorzystywane wyłącznie w sposób wskazany w chwili ich wprowadzenia przez użytkownika, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wykonania zawartej z użytkownikiem umowy, dostarczenia zamówionych towarów, przetworzenia płatności, w celach reklamowych, szczególnie zaś w celu przesyłania pocztą elektroniczną newsletterów (patrz artykuł 3) lub w celach związanych z administracją techniczną.

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami po raz pierwszy, w naszej bazie danych tworzymy jego profil. Wszelkie dalsze Dane, jakie użytkownik nam następnie przekaże, będą zapisywane w jego profilu.

W przypadku podania Danych dotyczących jakichkolwiek innych osób, na przykład imienia i nazwiska żony/męża lub kolegów z pracy, zakładamy, że przed przekazaniem rzeczonych Danych użytkownik uzyskał stosowną zgodę od zainteresowanej (-ych) osoby (osób). 

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych informacji bez wcześniejszej zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Przekazanie Danych użytkownika stronom trzecim, w szczególności zaś agencjom wykonującym zlecone przez nas zadania, będzie następować wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonania lub wdrożenia konkretnych działań i gdy użytkownik udzielił nam wcześniej zgody na taki transfer danych. Jeśli będziemy korzystać z usług innych spółek w celu wykonania w naszym imieniu określonych zadań w ramach umowy o przetwarzaniu Danych i jeśli przekażemy w tym celu Dane użytkownika, rzeczona spółka będzie miała obowiązek chronienia tych Danych i ich wykorzystywania wyłącznie w wyraźnie określonym celu.

3.   Zapisanie się na listę mailingową

W przypadku zapisania się na listę mailingową wykorzystujemy Dane, które użytkownik przekazał, udzielając wyraźnej zgody na przesyłanie co kwartał newsletterów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu rejestracji należy podać adres poczty elektronicznej oraz kraj. Wszelkie dalsze informacje podawane są na zasadzie całkowitej dobrowolności i wykorzystywane w celu dopasowania newslettera do zainteresowań użytkownika. Newslettery zawierają aktualne oferty, wiadomości oraz informacje o naszych produktach. 

Staramy się stale podnosić jakość naszych usług. Z tego właśnie względu przeprowadzamy ocenę elektronicznych newsletterów, np. po to, by dowiedzieć się, czy podane adresy poczty elektronicznej są dostępne, czy otwarto newsletter, które z zamieszczonych w newsletterze łączy wykorzystano oraz czy udzielono jakiejś odpowiedzi lub informacji zwrotnej (odpowiedź (automatyczna), wiadomość o błędzie itd.).

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania elektronicznych newsletterów, bez podawania przyczyn i z natychmiastowym skutkiem, korzystając ze znajdującego się na końcu newsletterów łącza rezygnacji z subskrypcji, wypełniając formularz kontaktowy lub przesyłając wiadomość e-mail na adres info@eu.spectrumbrands.com.

4.     Pliki cookies

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookies, kliknij tutaj.

5.     Ochrona Danych

Dokładamy wszelkich starań, wykorzystując wszelkie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, jakimi dysponujemy, by przechowywać Dane użytkowników w sposób uniemożliwiający stronom trzecim uzyskanie do nich dostępu. 

Wszystkie Dane przechowujemy na serwerach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa, by zapobiec jakimkolwiek próbom uzyskania do nich dostępu przez strony trzecie. 

6.     Prawo do wglądu, poprawiania, żądania usunięcia i zablokowania Danych

Na pisemne żądanie użytkownik może w dowolnym momencie i bez ponoszenia opłat uzyskać informacje o przechowywanych Danych, które go dotyczą, ich źródle, odbiorcy oraz powodzie ich przetwarzania.

Ponadto w dowolnym momencie użytkownik ma prawo do poprawienia oraz żądania zablokowania lub usunięcia dotyczących go Danych.

W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną, faksem lub listownie, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

8in1 Pet Products GmbH

An der Schwanemühle 2

D-49326 Melle

consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

Usuwanie, poprawianie lub blokowanie Danych użytkownika będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

© Spectrum Brands Inc., 2017

Ponownie uruchom wyszukiwanie produktów?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique