cz

Jazyky

Podmínky

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE SMLUVNÍ PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Používáním těchto Stránek (dle definice níže) potvrzujete automaticky svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud se smluvními podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto Stránky.

OMEZENÍ POUŽITÍ MATERIÁLŮ:

Tyto Stránky poskytuje společnost FURminator Pet Products a / nebo její přidružené společnosti (dále jen jako „FURminator“, „my“, „nás“ nebo „naše“). Žádné materiály z webové stránky furminator.cz nebo jakékoli jiné webové stránky, kterou vlastní, provozuje, spravuje nebo ke které má licenci společnost FURminator (dále jen jako "Stránky") nesmí být kopírovány, reprodukovány, publikovány, nahrávány, zveřejňovány, přenášeny nebo šířeny s výjimkou stažení jedné kopie do jednoho vašeho počítače pro vaše osobní nekomerční domácí využití a za předpokladu, že dodržíte veškeré ostatní požadavky týkající se ochrany autorských práv a duševního majetku. Jakékoli úpravy materiálů nebo jejich používání pro jiné účely se považuje za porušení autorských a jiných práv k duševnímu majetku společnosti FURminator. Pro účely této Smlouvy je používání výše zmíněných materiálů na jiných webových stránkách nebo v prostředí počítačových sítí zakázáno.

Budete-li z těchto Stránek stahovat software, je vám takový software, včetně souborů a obrázků, které jsou jeho nedílnou součástí nebo které jsou tímto softwarem generovány, včetně veškerých dat v softwaru obsažených (dále jen jako "Software", poskytnut společností FURminator k užívání na základě licence. FURminator na vás nepřevádí vlastnické právo k Softwaru. Vlastníte tak pouze médium, na kterém je Software zaznamenán, ale společnost FURminator si uchovává plné vlastnické právo k Softwaru, včetně veškerých dalších práv k duševnímu majetku. Software nesmíte dále šířit, prodávat, dekompilovat, podrobovat zpětnému inženýrství nebo jej jinak převádět do lidsky čitelné formy.

NABÍDKY A PODÁNÍ:

Společnost FURminator si váží každého podnětu od svých zákazníků a vítá připomínky k produktům FURminator, včetně online služeb FURminator. Politika společnosti FURminator nicméně neumožňuje přijímat nebo zvažovat kreativní nápady, návrhy, vynálezy nebo materiály, které si přímo nevyžádala. Z tohoto důvodu musíme trvat na tom, abyste nám prosím neposílali žádné původní kreativní materiály, vynálezy nebo nápady. Přesto, že si velmi vážíme vaší zpětné odezvy ohledně našich služeb a produktů, žádáme vás, abyste byli ve svých připomínkách k těmto službám a produktům konkrétní a věcní, a nepředkládali nám žádné kreativní nápady, návrhy nebo materiály.

Pokud nám navzdory našemu výše uvedenému přání zašlete kreativní nápady, návrhy, poznámky, výkresy, koncepty, vynálezy nebo jiné informace (dále jen jako "Informace"), budou takové Informace považovány za majetek společnosti FURminator. V souvislosti s Informacemi nevznikne společnosti FURminator žádná povinnost a společnost FURminator nebude ani zodpovědná za využití takové Informace nebo její zveřejnění.

Bez omezení platnosti výše uvedeného je společnost FURminator výhradním vlastníkem všech známých a stávajících práv k Informacím jakéhokoli druhu a je plně oprávněna využít takové Informace bez omezení pro jakýkoli účel, ať už komerční nebo jiný, aniž by poskytovateli Informací poskytla jakoukoli kompenzaci či náhradu.

SOUHLASY:

Věk všech zájemců o účast ve hrách, kvízech, soutěžích nebo jiných podobných aktivitách, které jsou nabízeny prostřednictvím stránek FURminator, musí být nejméně osmnáct (18) let.

JURISDIKCE:

Informace obsažené na této webové stránce jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Společnost FURminator neposkytuje žádné záruky za vhodnost, použitelnost či dostupnost materiálů uvedených na této webové stránce v zemích mimo Českou republiku. Subjekty či osoby vstupující na tyto webové stránky z jiných zemí než z České republiky tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou plně odpovědní za dodržení místně platných zákonů a nařízení.

UKONČENÍ:

Tato smlouva platí až do jejího vypovězení některou ze smluvních stran. Smlouvu můžete kdykoliv vypovědět zničením všech materiálů získaných ze Stránek FURminator, včetně související dokumentace a všech kopií či instalací, ať už byly pořízené v souladu s podmínkami této smlouvy či jinak. Tato smlouva skončí s okamžitou platností bez nutnosti výpovědi ze strany společnosti FURminator v případě, že společnost FURminator rozhodne, že jste nedodrželi některou z podmínek této smlouvy. Po skončení smlouvy musíte zajistit zničení všech materiálů získaných ze Stránek FURminator, včetně související dokumentace a všech kopií či instalací, ať už byly pořízené v souladu s podmínkami této smlouvy či jinak Společnost FURminator si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo vymazat materiály z těchto Stránek a případně zrevidovat podmínky této Smlouvy prostou aktualizací jejich znění. Vy jste takovou revizí s okamžitou platností vázáni a proto vám doporučujeme pravidelně tuto stránku navštěvovat a seznamovat se s případnými úpravami smlouvy.

Ačkoliv vynakládá společnost FURminator maximální úsilí o správnost a aktuálnost informací uváděných na Stránkách, zříká se v této souvislosti jakékoli odpovědnosti či záruk. FURminator se také zříká veškeré odpovědnosti za případné chyby nebo opomenutí v obsahu Stránek. Společnost FURminator nezkoumá důkladně všechny odkazy na jiných stránkách, které přesměrují uživatele na Stránky, a tedy nezodpovídá za obsah takových stránek nebo jiných stránek, které jsou se Stránkami jakkoli propojeny. Použití odkazů na Stránkách na jiné stránky je výhradně na vaše riziko i odpovědnost.

Ačkoliv může společnost FURminator čas od času monitorovat nebo sledovat diskuse, rozhovory, příspěvky, komentáře či jiné dialogy (dále jen jako "Dialogy") na svých Stránkách, nemá žádnou povinnost tak činit a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah takových Dialogů na svých Stránkách, nebo za chyby, dezinformace, pomluvy, urážky, opomenutí, klamavé informace, obscénní projevy, pornografii, hanlivý jazyk, nepřesnosti či výhrůžky, které budou obsahem Dialogů na Stránkách. Společnost FURminator dále nesleduje ani nepročítá obsah externích stránek nebo jiných stránek, které jsou pomocí odkazů provázány se Stránkami a nepřebírá v této souvislosti žádnou odpovědnost za obsah takových externích stránek, nebo za chyby, dezinformace, pomluvy, urážky, opomenutí, klamavé informace, obscénní projevy, pornografii, hanlivý jazyk, nepřesnosti či výhrůžky, které budou obsahem takových stránek.

V žádném případě nesmíte publikovat nebo přenášet nezákonné, urážlivé, klamavé, obscénní, hanlivé nebo pornografické či jiné materiály, které by mohly naplnit podstatu trestného činu nebo pobídky k jeho spáchání či by byly jinak v rozporu s platnými zákony a zakládaly by trestně-právní odpovědnost.

VEŠKERÉ MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU PŘEDKLÁDÁNY TAK, JAK LEŽÍ A BĚŽÍ, TJ. BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV TYPU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI KONKLUDENTNÍCH. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST FURMINATOR ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK ZA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ. FURMINATOR NERUČÍ ZA TO, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V TĚCHTO MATERIÁLECH BUDOU NEPŘERUŠENÉ ČI BEZCHYBNÉ, ŽE VŠECHNY VADY A CHYBY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO ŽE TATO STRÁNKA A SERVER BUDOU DOSTUPNÉ BEZ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH KÓDŮ. FURMINATOR NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM NEBO VÝSLEDKEM UŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ OBSAŽENÝCH NA STRÁNKÁCH, KONKRÉTNĚ ZÁRUKU ZA JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST APOD. VY (A NIKOLIV SPOLEČNOST FURMINATOR) PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVY NEBO KOREKCE: PLATNÉ ZÁKONY NEMUSÍ VŽDY VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ZÁRUK POVOLOVAT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS TOTO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Společnost FURminator poskytuje obsah svých Stránek výhradně pro informační účely a zábavu. Používáním Stránek potvrzujete, že nebudete spoléhat na žádné informace na Stránkách uvedené. Za žádných okolností, mimo jiné i včetně nedbalosti, nezodpovídá společnost FURminator za případy, kdy se budete spoléhat na informace uváděné na Stránkách, ani za veškeré přímé, nahodilé, mimořádné, následné, nepřímé či jiné škody, které vzniknou v důsledku používání nebo naopak nepoužívání materiálů uvedených na Stránkách nebo stránkách souvisejících se Stránkami (dostupných prostřednictvím odkazů na Stránkách), dokonce i tehdy, jsou-li si společnost FURminator nebo oprávněný zástupce této společnosti vědomi, že riziko takových škod existuje. Platný zákon nemusí povolit omezení nebo vyloučení odpovědnosti za nahodilé či následné škody, takže se výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí na váš případ vztahovat. Úhrnná odpovědnost společnosti FURminator za všechny škody a ztráty (mimo jiné i včetně těch, které byly způsobeny nedbalostí) nepřesáhne částku, kterou jste společnosti FURminator uhradili za přístup na Stránky.

OSTATNÍ:

Tato smlouva byla vyhotovena a řídí se zákony platnými v Německu. Smluvní strany souhlasí, že výhradní soudní příslušnost budou mít soudy v Německu. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo z nějakého důvodu nevymahatelným, považuje se za oddělené od ostatních ustanovení této smlouvy a tato neplatnost či nevymahatelnost tak v žádném případě neovlivňuje platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ve věci předmětu smlouvy.

Veškerý obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy společnosti FURminator. Všechna práva vyhrazena. Používání a přístup k informacím na této stránce podléhá této Smlouvě o používání.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ:

Spotřebitelské informace získané na této stránce budou využity pro agregátní průzkum, propagační účely a budoucí vývoj stránky.

K ochraně soukromí našich registrovaných uživatelů nebudou vaše informace prodávány nebo poskytovány třetím stranám. Pro zamezení jakýchkoli pochybností, vaše informace budou využívány pouze a výhradně společností FURminator.

Tato webová stránka využívá služby Google Analytics, tj. analytické služby pro webové stránky, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (“Google”). Služba Google Analytics využívá soubory cookies, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak s ní uživatelé pracují. Informace vytvořené souborem cookie o způsobu používání webové stránky budou přeneseny do společnosti Google a uchovávány na jejích serverech ve Spojených státech amerických.

V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa na území členských států EU nebo ve státech jiných stran této Smlouvy v rámci Evropského hospodářského prostoru skryta / šifrována. Pouze ve výjimečných případech může být celá IP adresa nejprve zaslána na server Google v USA a teprve poté šifrována. Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP adresy.

Google bude využívat tyto informace jménem provozovatele této webové stránky pro účely vyhodnocení použití stránky, ke zpracování zpráv o aktivitě na webové stránce pro potřeby provozovatele webové stránky a také k zajištění dalších služeb souvisejících s aktivitou na webové stránce a využívání internetu.

IP adresa, která je přenášena vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics, nebude spojována s žádnými dalšími údaji uchovávanými společností Google. Soubory cookies můžete odmítnout provedením příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme vás ale, že pak nebudete moci využívat všechny funkce, které tato webová stránka nabízí. Můžete také zakázat sledování v rámci služby Google Analytics stažením a nainstalováním přídavného modulu Google Analytics Opt-out Browser Addon do vašeho aktuálního prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Velmi si ceníme vašeho zájmu a doufáme, že se vám webové stránky FURminator líbily.

KONTAKT:

Neváhejte nás kontaktovat na adrese:

FURminator Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle nebo emailem: consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

© Spectrum Brands Inc., 2018

Restartujte vyhledávání produktů?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique