pl

Języki

Warunki i zasady użytkowania

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UMOWY I OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI PRZED UŻYCIEM TEJ STRONY. Korzystając z tych Witryn (jak określono poniżej), wyrażasz zgodę na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie korzystaj z Witryn.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW:

Strony te są dostarczane przez FURminator Pet Products GmbH i / lub podmioty stowarzyszone (określane w niniejszym dokumencie jako "FURminator", "my", "nas" lub "nasz"). Żaden materiał z serwisu futinator.net ani żadna witryna internetowa będąca własnością, eksploatowana, licencjonowana lub kontrolowana przez FURminator ("Witryny") nie może być kopiowana, powielana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, transmitowana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem tego, że możesz pobrać kopię materiałów na jednym komputerze do użytku osobistego, niekomercyjnego do użytku domowego, pod warunkiem, że zachowuje nienaruszone prawa autorskie i inne zastrzeżenia prawne. Modyfikacja materiałów lub wykorzystanie materiałów w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw autorskich FURminator oraz innych praw własności. Dla celów niniejszej Umowy korzystanie z takich materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie sieci Web lub w sieciowym środowisku komputerowym jest zabronione.

W przypadku pobrania oprogramowania z tych Witryn, oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy włączone do lub wygenerowane przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie "Oprogramowanie") są licencjonowane przez firmę FURminator. FURminator nie przenosi tytułu własności Oprogramowania na Ciebie. Jesteś właścicielem nośnika, na którym zostało zarejestrowane Oprogramowanie, ale FURminator zachowuje pełny i kompletny tytuł do Oprogramowania oraz wszystkie prawa własności intelektualnej do niego. Użytkownik nie może redystrybuować, sprzedawać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, przerabiać ani w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka.

WNIOSKI:

FURminator chętnie słucha swoich klientów i przyjmuje z radością twoje uwagi dotyczące produktów FURminator, w tym usług internetowych. Jednak polityka firmy FURminator nie zezwala jej na przyjmowanie lub rozważanie twórczych pomysłów, sugestii, wynalazków lub materiałów innych niż te, o które konkretnie prosi. W związku z tym musimy nalegać, aby nie wysyłać nam żadnych oryginalnych materiałów, wynalazków ani pomysłów. Chociaż cenimy sobie Twoją opinię na temat naszych usług i produktów, prosimy jedynie o komentarze związane z jakością naszych produktów i ogólną opinią dotyczącą użytkowania, nie zgłaszaj żadnych kreatywnych pomysłów, wynalazków, sugestii lub materiałów.

Jeśli mimo naszej prośby o nie przesłanie nam żadnych materiałów kreatywnych, przesyłasz nam kreatywne sugestie, pomysły, uwagi, rysunki, koncepcje, wynalazki lub inne informacje (łącznie "Informacje"), Informacje zostaną przyjęte i pozostaną własnością FURminator. Żadna z Informacji nie podlega obowiązkowi zaufania ze strony FURminator, a FURminator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek Informacji.

Bez ograniczania powyższego, FURminator będzie posiadał wyłącznie wszystkie obecnie znane lub później istniejące prawa do Informacji wszelkiego rodzaju i rodzaju we wszechświecie i będzie uprawniony do nieograniczonego korzystania z Informacji w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez odszkodowania wobec dostawcy informacji.

KONKURSY:

Wszyscy uczestnicy w dowolnych grach, quizach, konkursach lub innych tego typu działaniach zawartych na stronach FURminator muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej.

KWESTIE PRAWNE:

Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie dla niemieckich mieszkańców. FURminator nie gwarantuje, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami Niemiec. Ci, którzy decydują się na dostęp do tej strony z lokalizacji poza granicami Niemiec, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, o ile i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

OKRES TRWANIA:

Niniejsza umowa obowiązuje do momentu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, niszcząc wszelkie materiały uzyskane z wszelkich stron Serwisu FURminator i wszelkiej związanej z nimi dokumentacji oraz wszystkich ich kopii i instalacji, niezależnie od tego, czy zostały one zawarte zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Niniejsza umowa zostanie natychmiast wypowiedziana bez powiadomienia ze strony FURminator, jeśli według wyłącznego uznania FURminator nie zastosujesz się do żadnego warunku lub postanowienia tej umowy. Po wypowiedzeniu, musisz zniszczyć wszystkie materiały uzyskane z tej strony oraz wszelkie inne strony FURminator i wszystkie ich kopie, niezależnie od tego, czy zostały wykonane zgodnie z warunkami niniejszej umowy. FURminator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów z tych Witryn w dowolnym momencie i może w dowolnym czasie dokonać przeglądu warunków niniejszej Umowy poprzez aktualizację tego posta. Użytkownik jest związany takimi zmianami i dlatego powinien okresowo odwiedzać tę stronę w celu przejrzenia aktualnych warunków Umowy.

Podczas gdy FURminator dokłada starań w celu umieszczenia dokładnych i aktualnych informacji w swoich Witrynach, FURminator nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. FURminator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w zawartości Witryn. Firma FURminator nie dokonała przeglądu wszystkich Witryn, które mogą być powiązane z jego Witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron zewnętrznych lub jakichkolwiek innych witryn połączonych z tymi Witrynami. Łączenie z zewnętrznymi stronami odbywa się na własne ryzyko.

Chociaż FURminator może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, posty, transmisje, tablice ogłoszeniowe i inne rodzaje dialogu ("Dialog") na swoich Stronach, FURminator nie jest zobowiązany do tego i nie przyjmuje odpowiedzialności ani odpowiedzialności wynikającej z Dialogu zawartego na Stronach, lub za każdy błąd, zniesławienie, oszczerstwo, zaniedbanie, fałsz, nieprzyzwoitość, pornografię, wulgaryzmy, niebezpieczeństwo lub niedokładność zawarte w jakichkolwiek informacjach na jego Stronach. FURminator nie monitoruje ani nie przegląda zawartości jakichkolwiek stron zewnętrznych lub innych witryn powiązanych z Witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za treści wynikające z zawartości takich stron lub witryn zewnętrznych lub za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, oszczerstwa, zaniedbania, kłamstwa, nieprzyzwoitości, pornografia, wulgaryzmy, niebezpieczeństwa lub niedokładności zawarte w jakichkolwiek zawartych w nich informacjach.

Nie wolno publikować ani przekazywać żadnych niezgodnych z prawem, groźnych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych materiałów ani żadnych materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do postępowania, które byłoby uważane za przestępstwo, pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub w przeciwnym razie naruszałoby prawo.

MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST" I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, FURMINATOR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. FURMINATOR NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH ZOSTANĄ NIEPRZERWANE ANI WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY BĘDĄ POPRAWIONE LUB ŻE TA STRONA LUB SERWER, KTÓRY DAJE DOSTĘPNOŚĆ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. FURMINATOR NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW W TEJ STRONACH W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNEJ. TY (I NIE FURMINATOR) PRZYJMUJĄ CAŁY KOSZT WSZYSTKIEGO KONIECZNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

FURminator udostępnia zawartość swoich Witryn w celach informacyjnych i wyłącznie w celach ogólnych i rozrywkowych. Korzystając z Witryn niniejszym zgadzasz się nie polegać na żadnej z informacji w nim zawartych. W żadnych okolicznościach, w tym, między innymi, zaniedbania, FURminator nie będzie odpowiedzialny za twoje zaufanie do takich informacji, ani też FURminator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, specjalne, pośrednie, wtórne lub karne szkody powstałe w wyniku użycia, lub niemożność użycia, materiałów na tych Stronach lub materiałów w witrynach powiązanych z tymi Witrynami, nawet jeśli FURminator lub upoważniony przedstawiciel FURminatora został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność FURminatora względem Ciebie za wszystkie szkody, straty i przyczyny działania (czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym, ale nie wyłącznie, zaniedbania) lub w inny sposób) przekracza kwotę zapłaconą przez ciebie, jeśli w ogóle, za dostęp do tych stron.

INNE:

Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu i jest interpretowana zgodnie z nim, a strony zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to będzie uważane za wyłączone z niniejszej umowy i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Jest to cała umowa między stronami dotycząca przedmiotu niniejszej umowy.

Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi FURminatora. Wszystkie prawa zastrzeżone. Używanie i dostęp do informacji na tej stronie podlega niniejszej Umowie do używania.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI:

Informacje konsumenckie zgromadzone na tej stronie będą wykorzystywane do celów zbiorczych badań, celów promocyjnych i do przyszłego rozwoju witryny.

Aby chronić prywatność zarejestrowanych użytkowników, Twoje dane nie zostaną sprzedane ani przekazane stronie trzeciej. W celu uniknięcia wątpliwości Twoje informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez FURminator.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, twój adres IP zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie.

Google będzie korzystał z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn i świadczenia im innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Adres IP, który Twoja przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz także zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując dodatek Google Analytics Opt-out do bieżącej przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję, że spodoba Ci się odwiedzanie stron FURminator.

KONTAKT:

Prosimy o kontakt mailowy pod adresem:

FURminator Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle or via eMail to: consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

© Spectrum Brands Inc., 2018

Ponownie uruchom wyszukiwanie produktów?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique